ผู้บริหารสถานศึกษา

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาณิตวิทยา
โทรศัพท์ 038-131841